PhDr. Ivan Pavlovič, PhD.

• KLINICKÝ PSYCHOLÓG • CERTIFIKOVANÝ PSYCHOTERAPEUT

AKO TO ROBÍM

Psychodynamický výcvik vnímam ako základ, ku ktorému som pridával postupne iné „psychoterapeutické nadstavby“. Od začiatku tejto vnútornej kultivácie ma zaujímal hlboký kontakt so všetkými vrstvami Seba-samého, vrátane mojich tieňov. Vedieť ich integrovať v komplexný celok vnímam ako cestu k seba-prijatiu, seba-kultivácii a hlbšiemu prežívaniu nielen života a jeho zmyslu, ale aj funkčných vzťahov a intimity. Týmto svojim postojom a nastavením sprevádzam ľudsky a odborne aj svojich klientov – k ich plnšiemu a radostnejšiemu bytiu vo vzťahu k sebe aj iným.

MOJA CESTA

Som vzdelaním klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut. Záujem o sebapoznanie sa u mňa rozvíjal už počas strednej školy. Viac ako tridsaťročné praktické štúdium bojových umení a neskôr aj jogy prinášali so sebou mimo iné aj rôzne zaujímavé telesné a meditatívne zážitky. Už pred štúdiom psychológie som študoval a bol otvorený rôznym netradičným alternatívnym spôsobom kontaktu so svojim hlbokým bytím. Mainstreamové psychoterapie dali potom mojim zážitkom lepšiu štruktúru, pochopenie a verbalizáciu. Psychodynamický výcvik vnímam ako základ, ku ktorému som pridával postupne iné „psychoterapeutické nadstavby“.

Vzdelávanie sa v Proces-orientovanej psychológii mi pomáhalo lepšie sa kontaktovať so svojimi životnými a telesnými procesmi. Rozvíjanie sa v Satirovskom modeli a výcvik v Systemických konšteláciách podporil porozumenie rodinným a rodovo-systémovým procesom. EMDR výcvik a mindfulness (vipassanové semináre a zásedy) mi priniesli porozumenie a schopnosť byť v lepšom kontakte s tým, čo moje telo a psychika manifestujú. Od začiatku tejto vnútornej kultivácie ma zaujímal hlboký kontakt so všetkými vrstvami Seba- samého, vrátane mojich tieňov. Vedieť ich integrovať v komplexný celok vnímam ako cestu k seba-prijatiu, seba-kultivácii a hlbšiemu prežívaniu nielen života a jeho zmyslu, ale aj funkčných vzťahov a intimity.

Týmto svojim postojom a nastavením sprevádzam ľudsky a odborne aj svojich klientov – k ich plnšiemu a radostnejšiemu bytiu vo vzťahu k sebe aj iným.

 • Je klinický psychológ s ukončeným certifikovaným psychoterapeutickým vzdelaním v psychodynamickej psychoterapii.
 • Ukončený výcvik v systemických konšteláciách, ktorý viedol tím psychoterapeutov.
 • V súčasnosti sa vzdeláva v psychotraumatológii a ukončuje EMDR výcvik. Absolvoval v rámci tohto smeru aj Gear Box – terapiu ranných tráum pomocou EMDR.
 • Dlhodobo sa vzdelával aj v proces-orientovanej psychológii a rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej.
 • V Holandsku absolvoval výcvik MDMA asistovanej psychoterapie pre PTSP, ktorý organizoval MAPS.
 • Pôsobí aj ako odborný garant klinickej psychológie a psychoterapie pre Ambulanciu Klinickej psychológie, dopravnej psychológie a psychoterapie Môj psychológ s.r.o..
 • Jedenásť rokov pôsobil ako klinický psychológ a psychoterapeut v Bratislave v psychiatrickom stacionári SPIRARE s.r.o., kde viedol nielen individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie.
 • Okrem praxe sa venoval aj výučbe hlbinnej psychológie, psychoterapie, psychiatrie, transpersonálnej psychológie a rôznym iným praktickým predmetom na UCM v Trnave, PEVŠ a UK v Bratislave. Ako odborný asistent v akademickej oblasti sa popri výučbe venoval písaniu odborných publikácií a prednášaniu na odborných konferenciách.
 • Počas interného doktorandského štúdia na PEVŠ v Bratislave robil kvalitatívny výskum psychohygieny u psychoterapeutov.
 • Viedol semináre Úvod do proces-orientovanej psychológie – pre psychoterapeutov Ligy proti rakovine SR a pre študentov psychoterapie FSS Masarykovej univerzity v Brne.
 • Pracoval šesť rokov aj ako poradenský psychológ pre dospelých, páry a rodinu (RPPS), v rámci čoho absolvoval výcvik poradcov Propedeutika.
 • Venoval sa tiež sanácii rodín a psychologickému poradenstvu v rámci programu
  PRIDE.
 • Viedol workshop sebaobrany a zvládanie konfliktov pre zamestnancov Depaul – nocľahárne pre bezdomovcov v Bratislave.
 • V Detskom domove v Galante viedol skupinovú prácu s emóciami, agresiou a konfliktami v rámci workshopov seba-rozvoja zamestnancov domova.
 • V ZSS „Svetlo“ Olichov viedol skupinové a individuálne sedenia so zamestnancami – na témy: psychohygiena, psychosociálny a osobnostný rozvoj, Bálintove skupiny, práca s emóciami, asertívna komunikácia, riešenie konfliktov.
 • Bol prekladateľ a tlmočník v anglickom jazyku pre rôzne organizácie a firmy, terapeutické semináre a výcvik (POP, Mensgroup – V. Satirová).
 • Bol spoluzakladateľom Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS).
 • Má vyštudované mimo jednoodborovej psychológie aj učiteľstvo všeobecno- vzdelávacích predmetov psychológia – anglický jazyk a literatúra.
 • Je členom Slovenskej komory psychológov (SKP) a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS).
 • V osobnom živote sa venuje hlavne bojovým umeniam (certifikovaný Wing Tsun inštruktor), joge a meditácii (vipassana a mindfulness).
 • Pracuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Pri svojej práci s klientmi nepracujem v rámci medicínskeho modelu. Nestanovujem klientom diagnózy a nevediem o klientoch zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe v rámci eHealth. Neposkytujem zdravotnú starostlivosť v zmysle Zákona 578/2004 Z.z..

Otázky?

or

Ozvite sa

+421 905 155 176

Prosím, píšte sms, ozvem sa akonáhle budem môcť.

Krásna 29
821 05 Bratislava
Slovakia

  Kliknutím na tlačidlo Odoslať súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené v našom Právnom oznámení.