„JEDINE CEZ NAPOJENIE NA SEBA NAVZÁJOM, SME NAPOJENÍ NA ŽIVOT.“

Oliver Wendell Holmes

Magdalena Frecer

• LEKÁRKA • PSYCHIATRIČKA • CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA

AKO TO ROBÍM

Verím, že vďaka terapeutickým skúsenostiam a vzdelaniu som získala komplexný rámec, cez ktorý vnímam naše životné osudy. Je pre mňa vždy dojímavé nahliadať do bohatstva nášho vnútra a byť svedkom vnútorného putovania mojich klientov k svojej podstate, zdraviu a sebarealizácii.

MOJA CESTA

Som vzdelaním lekárka, psychiatrička. Som tiež certifikovanou psychoterapeutkou. Po vysokoškolskom štúdiu a špecializácii som hľadala prehĺbenie pohľadu k medicínskym poznatkom o našej psyché. Cítila som, že nestačí duševné problémy redukovať na diagnózy a riešiť ich s pomocou liekov. Práve preto som vstúpila do psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, ktorá pozerá na človeka holisticky, čiže vcelku – bez rozdeľovania na telo a dušu. Vo svojom prístupe pozýva do partnerského kontaktu (“ja som ja a ty si ty”) – klient je expertom sám na seba a ja ako odborník môžem ho sprevádzať na ceste k sebe samému, no nie som mu žiadnou mierou nadradená. Každý z nás má totiž v sebe prirodzenú a zdravú reguláciu, len niekedy potrebuje s ňou obnoviť kontakt v terapii. Toto je základná premisa mojho uvažovania o terapeutickej práci.

 • Psychiatrička s psychoterapeutickým vzdelaním.
 • Špecializačné štúdium v odbore psychiatria dospelých absolvovala v Bratislave na Slovenskej Zdravotnej Univerzite.
 • Ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Geštalt psychoterapii, v Inštitúte pre výcvik v Geštalt psychoterapii (IVGT) v Prahe.
 • Absolvovala 1,5 ročný výcvik v Body-psychoterapii pod vedením Eliho Weidenfelda, senior trénera Európskej školy Biodynamickej psychológie a na telo zameranej psychoterapie (ESBPE), ktorý sa špecializuje na verbálne a neverbálne terapeutické metódy.
 • Odborne sa zameriava na prácu s psychotraumou – je absolventkou vycviku EMDR Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a výcviku Gear Box Českého Inštitútu pre psychotraumatologiu a EMDR.
 • Pracuje primárne s individuálnymi klientmi. Má skúsenosti s vedením psychoterapeutických a psychoedukačných skupín so zameraním na vyrovnanie sa so skúsenosťou s duševnou poruchou, a taktiež dlhoročnú psychiatrickú prax na akútnom psychiatrickom oddelení a v dennom psychiatrickom stacionári.
 • Školila sa v rozličných relaxačných a stabilizačných technikách, ako aj iných nefarmakologických prístupoch, ktorých účinnosť je porovnateľná s farmakoterapiou.
 • Pracuje s dôrazom na komplexný prístup k telesným a duševným ťažkostiam v zmysle terapeutického prepojenie telesnej, emočnej, racionálnej a sociálnej roviny fungovania klienta. Venuje sa širokému spektrum psychosomatických problémov, úzkostných a depresívnych stavov, osobných a vzťahových ťažkosti. Každú životnú krízu vníma ako výzvu k rastu a starostlivosti o svoj život.
 • V projekte Krásna 29 ponúka konzultácie a poradenstvo individuálnym klientom. Nie je to zdravotná starostlivosť v zmysle Zákona 578/2004 Z.z..
 • Spolupracuje s ambulanciou Psyche Educa ako lekár psychiater.
 • Spolupracuje s organizáciu Chuť žiť, ktorá sa venuje problematike porúch príjmu potravy z cielom vytvárť interdisciplinárnu starostlivosť a vzdelávať širokú verejnosť v rámci prevencie vzniku týchto poruch. V Chuť žiť vedie podpornú skupinu pre klientov s poruchami príjmu potravy. Je tiež členom jej správnej rady.
 • Ako externý odborník má spoluprácu s organizáciou GrowMe, ktorá zvyšuje povedomie o duševnom zdraví a osobnom raste vo firmách a organizáciách.
 • Spolupracuje tiež s Ligou za duševné zdravie v rámci prevencie a zvyšovania povedomia o duševnom zdraví. Je členom jej dozornej rady.
 • Je tiež členkou Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPS) a Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu (SAGT).
 • Pracuje v slovenčine, poľštine a v angličtine.

Otázky?

or

Ozvite sa

Krásna 29
821 05 Bratislava
Slovakia

  Kliknutím na tlačidlo Odoslať súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené v našom Právnom oznámení.