„POSUDZOVANÍM SA VZĎAĽUJEME. VĎAKA POROZUMENIU RASTIEME.“

Doe Zantamata

VITAJTE V TERAPEUTICKOM PRIESTORE

Sme profesionáli z oblasti pomáhajúcich profesií, priatelia, a pod jednou strechou vám prinášame komplexné služby starostlivosti o mentálne zdravie. Splnili sme si sen o spoločnom terapeutickom priestore v krásnom prostredí, v ktorom pomáhame klientom k spoznaniu a porozumeniu seba samého a k obohateniu svojho života.

KOUČING

Špecifikom nášho koučovania je psychodynamický prístup, ktorý nám umožňuje skúmať aj nevedomé vzorce, ktoré klientom bránia v progrese. Našim cieľom nie je totiž iba pomôcť klientom dosiahnuť želaný stav, ale aj to, aby sa klienti v novej životnej zmene cítili autentickí a lepšie rozumeli sami sebe.

DETSKÁ PSYCHOLÓGIA

Jednou zo služieb, na ktorú sa špecializujeme, je aj detská psychológia. Pokrývame široké spektrum oblastí, vrátane psychodiagnostiky vývinových porúch, testov školskej zrelosti, detskú psychoterapiu, ako aj podporu rodičovských zručností. V tomto kontexte pracujeme s detskými, ale aj dospelými klientmi.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapeuti z Krásnej majú aj špecializáciu v psychoterapii traumy. V psychológii pod pojmom „trauma“ nemyslíme samotnú udalosť, ktorá sa odohrala. Myslíme tým následnú reakciu človeka, pri ktorej nemá prostriedky či kompetencie, aby traumatický zážitok spracoval a integroval do svojho života, čo mu bráni viesť plnohodnotný život. Naším zámerom je umožniť klientom opätovne navrátiť celistvosť a pokoj do ich vnútorného priestoru.

PSYCHOLÓGIA

Venujeme sa psychológií, ktorú klientom prinášame v zrozumiteľnej a prístupnej forme, pričom dbáme na to, aby teórie, s ktorými pracujeme, boli založené na relevantných výskumoch. Naším poslaním je prinášať psychológiu k čo najširšiemu spektru ľudí a šíriť povedomie o tom, ako komunikovať voči ostatným, ale aj voči samým sebe takým spôsobom, ktorý je podporujúci a chápavý.

„ĽUDIA SÚ MOJA VÁŠEŇ“

Silvia Gallová, MCC

• KOUČOVANIE • MENTORING • SUPERVÍZIA
Via Institute vznikol a je tu pre vás, aby vás podporil na ceste k celistvosti a autonómii. Robíme to koučovaním jednotlivcov a organizácií, supervíziou a mentorovaním kolegov profesionálnych koučov. Vzdelávame aj profesionálov v oblasti koučingu, mentoringu a supervízie, aby mohli podporovať svojich klientov na ich ceste k autonómii.

Lenka Uherová

• TERAPEUTKA • PSYCHOLOGIČKA • COACH

Od malička ma veľmi zaujímali ľudia a čím, viac sa o nich dozvedám, tým viac ma fascinujú. Čo cítia, prečo to cítia, ako sa správajú a prečo sa tak správajú, čo pre seba potrebujú a ako to dosahujú, prečo to nedosahujú… Pomáham mojim klientom aby našli rovnakú zvedavosť, chuť a odvahu dozvedieť sa o sebe čo najviac. Rada im na tejto ceste robím sprievodcu pretože verím, že všetko potrebné pre seba môže získať človek v sebe a mojou úlohou je urobiť čo najviac pre to aby sa k sebe dokázali prepracovať a boli im tieto zdroje a schopnosti k dispozícii. A to nielen preto aby si porozumeli a stali sa odborníkom na seba samých, prečítali správne svoj „návod na obsluhu“. Ale zároveň aby vedeli vytvárať spokojné a naplnené vzťahy k ľudom vo svojom živote, k svojmu okoliu, k svojej práci, k svojim záujmom a hlavne, aby kultivovali ten najdoležitejší vzťah ktorý v živote máme – k sebe samému.

Magdalena Frecer

• LEKÁRKA • PSYCHIATRIČKA • CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA
Som vzdelaním lekárka, psychiatrička. Som tiež certifikovanou psychoterapeutkou. Po vysokoškolskom štúdiu a špecializácii som hľadala prehĺbenie pohľadu k medicínskym poznatkom o našej psyché. Cítila som, že nestačí duševné problémy redukovať na diagnózy a riešiť ich s pomocou liekov. Práve preto som vstúpila do psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, ktorá pozerá na človeka holisticky, čiže vcelku – bez rozdeľovania na telo a dušu. Vo svojom prístupe pozýva do partnerského kontaktu (“ja som ja a ty si ty”) – klient je expertom sám na seba a ja ako odborník môžem ho sprevádzať na ceste k sebe samému, no nie som mu žiadnou mierou nadradená. Každý z nás má totiž v sebe prirodzenú a zdravú reguláciu, len niekedy potrebuje s ňou obnoviť kontakt v terapii. Toto je základná premisa mojho uvažovania o terapeutickej práci.

Mária Balážová

• PSYCHOLOGIČKA • CERTIFIKOVANÁ PSYCHOTERAPEUTKA

Jednoodborovú psychológiu som študovala na “košickej” katedre Prešovskej univerzity. Štúdium som ukončila v roku 2006. Od začiatku svojej profesnej kariéry som sa venovala prevažne deťom. Pracovala som s deťmi s vývojovými poruchami intelektu v špeciálnej škole, potom niekoľko rokov ako výskumníčka vo VÚDPaP, Bratislava, kde som sa zaoberala najmä výskumom používania internetu a deťom s nadaním. Po začatí psychoterapeutického výcviku som nastúpila v Ambulancii klinickej psychológie Viapsychologica v Pezinku. 5-ročný výcvik som absolvovala v Slovenskom inštitúte pre gestalt psychoterapiu — Dialóg v rokoch 2013–2018. Zároveň som absolvovala ďalšie workshopy a výcviky v terapeutických a psychodiagnostických metódach (s Jayom Levinom, Feliciou Carrol, Janom Roubalom, Taliou Bar-Joseph Levine, workshop sandplay a pod.).

Ivan Pavlovič

• KLINICKÝ PSYCHOLÓG • CERTIFIKOVANÝ PSYCHOTERAPEUT
Som vzdelaním klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut. Záujem o sebapoznanie sa u mňa rozvíjal už počas strednej školy. Viac ako tridsaťročné praktické štúdium bojových umení a neskôr aj jogy prinášali so sebou mimo iné aj rôzne zaujímavé telesné a meditatívne zážitky. Už pred štúdiom psychológie som študoval a bol otvorený rôznym netradičným alternatívnym spôsobom kontaktu so svojim hlbokým bytím. Mainstreamové psychoterapie dali potom mojim zážitkom lepšiu štruktúru, pochopenie a verbalizáciu. Psychodynamický výcvik vnímam ako základ, ku ktorému som pridával postupne iné „psychoterapeutické nadstavby“. Vzdelávanie sa v Proces-orientovanej psychológii mi pomáhalo lepšie sa kontaktovať so svojimi životnými a telesnými procesmi. Rozvíjanie sa v Satirovskom modeli a výcvik v Systemických konšteláciách podporil porozumenie rodinným a rodovo-systémovým procesom. EMDR výcvik a mindfulness (vipassanové semináre a zásedy) mi priniesli porozumenie a schopnosť byť v lepšom kontakte s tým, čo moje telo a psychika manifestujú.